Nota de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul „AROBS TRACKGPS” SRL

Cine suntem ?

„AROBS TRACKGPS” SRL – în calitate de persoană juridică de drept privat (societate cu răspundere limitată), IDNO 1017600032910, cu sediul juridic situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 51A își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și prevederile legislației în
vigoare, în parteneriat cu compania „AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE” S.A., fiind prezenți pe piața din Republica Moldova, România, Ungaria și Indonezia.

Compania, reieșind din faptul că stochează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, vizitatorilor și angajaților pe scară largă (număr considerabil de clienți/angajați), a notificat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru a verifica și stabili dacă aceste prelucrări de date sunt conforme cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, CNPDCP a autorizat operatorul „AROBS TRACKGPS” SRL, în calitate de operator de date cu
caracter personal fiind înregistrat cu nr. 0002387 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Înregistrarea și autorizarea la CNPDCP, certifică faptul că metodele de prelucrare a datelor și cerințele de securitate puse în aplicare de operatorul de date, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

La cine mă pot adresa pentru detalii în privința modului de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal?

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele
cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională (a se vedea pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), în cadrul Companiei a fost
desemnat un responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer – DPO) – compania ,,Privacy by Default” SRL.

Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa juridică a Companiei, sau la numărul de telefon: +373 69 24 22 66 sau https://www.trackgps.md.

Pentru cine sunt destinate serviciile Companiei?

Serviciile Companiei, sunt destinate oricăror persoane indiferent de sex, culoare, cetățenie, religie, viziune politică, statut sau oricare alt calificativ care nu este solicitat.

Când vă putem colecta datele cu caracter personal si care sunt scopurile in care noi le prelucram?

Am putea colecta datele cu caracter personal ce Vă vizează în următoarele situații:

 • ne contactați pentru informații sau asistență prin canalele noastre de asistență;
 • vă înregistrați pentru a beneficia de un serviciu;
 • vă înscrieți la buletine de știri sau alte servicii, inclusiv servicii de notificare;
 • participați la un sondaj sau la diverse campanii promoționale;
 • navigați pe site-ul nostru;
 • vă abonaţi la o aplicație a companiei.

Așadar, scopurile în care utilizăm aceste date personale, conform tuturor situațiilor de mai sus, sunt:

• Asigurarea comunicării cu dumneavoastră în privința oricăror solicitări venite din partea dumneavoastră, acordând astfel suport și asistență (solicitările pot fi cu privire la informații privind produsele și serviciile noastre, reclamații, intervenții service, etc.);

• Promovarea companiei noastre și a serviciilor oferite de noi prin informări (ex: newsletter) și prin campanii de promovare desfășurate de către noi;

• Îmbunătățirea produselor și soluțiilor noastre prin obținerea de feedback din partea persoanelor vizate;

• Operarea, întreținerea și îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru web (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum si asigurarea securității administrării acestuia, în sensul diagnosticării problemelor de conectivitate precum și prevenirea fraudelor;

• Marketing, analiza aspectelor legate de vizitatori, preferințe navigare site și locații utilizatori, tendințe ale utilizatorilor și comportamente – în vederea creării unei experiențe personalizate adresate persoanelor vizate și îmbunătățirii prezentării și promovării companiei noastre, prin acest website;

• În scopuri administrative, legale și probatorii în legătură cu activitățile de mai sus precum și arhivare;

• In scopuri de încheiere si executare a contractului.

Ce categorii de date sunt colectate de la client?

Operatorul de date cu caracter personal prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal 3 ale consumatorului:

1) La încheierea contractului cu noi:

a) Numele, prenumele beneficiarului sau a reprezentantului legal;

b) Profesie, ocupație;

c) Loc de muncă;

d) semnătura;

e) număr de telefon;

f) email;

g) adresa/localitatea;

h) date bancare;

În caz că refuzați să ne furnizați categoriile de date stabilite la lit. a) – h) sau indicați informații neveridice sau eronate, vom fi în imposibilitate legală să încheiem contractul și să Vă prestăm servicii.
Datele cu caracter personal specificate vor fi prelucrate de către operatorul de date pe toată perioada raportului contractual, cu excepția situațiilor de actualizare sau de ștergere a acestora în condițiile legii. După rezilierea contractului, datele personale vizate vor fi păstrate sub formă de document de arhivă pe un termen de 6 ani.

2) În vederea executării contractului (prestării serviciilor):

• Login cont personal;

• Password cont personal;

• E-mail;

• Localitatea/adresa de domiciliu;

• Numărul de telefon/fax;

• Date din permisul de conducere;

• Datele privind bunurile deținute;

• Date de identificare a subiecților de date – șoferi, indicate de către beneficiarii contractuali;

• Date de identificare a autoturismelor/autovehiculelor gestionate de către beneficiarii contractuali;

• Date privind localizarea geografică obținute prin monitorizarea prin mijloace GPS;

• Date privind comportamentul șoferului;

• Date privind consum carburant;

• Date citite din computerul de bord al autovehicolelor;

• Date prelucrate prin intermediul TrackGPS Comunicator;

• Date privind managementul tichetelor de rezervare prin intermediul soluției Car Sharing;

• Date prelucrate prin soluția Transport Securizat;

• Date prelucrate prin soluția Tacho Reader (privind respectarea timpilor de conducere și de odihnă);

• Date prelucrate prin intermediul soluției Safe Drive (monitorizare în timp real a șoferului);

• Date prelucrate prin intermediul soluției Dezăpezire (monitorizare locație, traseu, viteză etc.);

• Alte date introduse/prelucrate de către beneficiarii contractuali în soluțiile disponibile în cabinetele personale);

• Date conținute în rapoartele/extrasele generate prin intermediul soluțiilor disponibile în cabinetul personal;

• Date de contact responsabil vânzări și suport clienți;

• Date tehnice: (IP, dispozitiv, sistemul de operare, data, luna anul accesării site-ului, alte date după caz);

• Cookie;

• Alte categorii de date oferite la inițiativa subiectului de date.

3) În temeiul consimțământului subiectului de date, pentru prospectarea comercială și marketing direct, precum și oferirea mesajelor publicitare ale terților, cum ar fi:

a) Consimțământul de a primi mesaje marketing, prin e-mail: da sau nu;
b) Consimțământul de a primi mesaje publicitare ale terților, prin e-mail: da sau nu.

Subiectul de date cu caracter personal este în drept de a retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal enunțate la lit. a)-b).

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile specificate nu afectează în nici un fel obiectul de bază al prestării serviciilor. Cererea privitor la retragerea consimțământului nu necesită a fi motivată și poate fi depusă de către subiectul de date de la adresa de email indicată pe paginile www.trackgps.md și www.newtrackgps.md.
Operatorul de date poate prelucra și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceștia vor fi consemnați/expuși de către persoana vizată: prin cererile sau comunicările scrise sau electronice, expunerile verbale la sediul companiei sau prin intermediul telefonului sau mijloacelor utilizate la prestarea serviciilor.

Cine poate avea acces la datele personale?

În cadrul operatorului sunt puse în aplicare mecanisme stricte privind gestionarea, administrarea și accesarea datelor cu caracter personal care vă vizează, fiind limitat la un număr strict necesar de persoane, care la rândul său dispun de diferite tipuri de acces în ceea ce privește volumul datelor cu caracter personal care poate fi prelucrat.
Sunt identificate următoarele categorii de destinatari care ar putea avea acces la datele cu caracter personal care vă vizează:

a) Salariații – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;
b) Beneficiarii contractuali – în limita datelor introduse de către aceștia;
c) Persoanele împuternicite de către operator, precum:

 • Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;
 • Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;
 • Furnizori de servicii de marketing
 • Furnizori de servicii IT (produse software, securitate)
 • Arhivare documente

d) Alți operatori de date cu caracter personal, cum ar fi:

 • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Consiliul Agenția pentru Protecția Consumatorilor;
 • Organelor de ocrotire a legii;
 • Companii responsabile de asigurarea auditului financiar extern;
 • Companii responsabile de recepționarea și livrarea trimiterilor poștale;

e) Persoanelor fizice sau juridice care au fost menționate de către client ca destinatari ai datelor cu
caracter personal.
f) Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu
caracter personal.

În toate cazurile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, operatorul va lua măsuri de precauție privind verificarea legalității unei astfel de dezvăluiri care va cuprinde cel puțin: dacă au fost respectate
cerințele de formă și procedură de solicitare a informației (demers în scris sau în format electronic conform cerințelor semnăturii electronice și a documentului electronic), dacă a fost indicat scopul, temeiul legal și legătura de cauzalitate dintre informația solicitată și cauza/petiția/procesul în examinare.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal care vizează subiectul de date se va asigura și în cazul incapacității de exercițiu sau al capacității limitate, inclusiv în caz de deces.

În toate cazurile neclare privind modul și necesitatea de a dezvălui datele cu caracter personal, acestea vor fi interpretate de către operator în favoarea drepturilor Dvs.

Ce drepturi am în raport cu prelucrarea datelor?

Dreptul la informare

Dreptul dvs. la informare este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu dvs. prin punctul de contact (angajații);

Dreptul de acces la date

Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces la informațiile privind propriile date : cum au fost prelucrate, de către cine, cui au fost dezvăluite, termenul de stocare a acestor
informații, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține informarea privitor la consecințele juridice generate de prelucrare a datelor și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale

Aveți dreptul să ne cereți rectificarea a orice date inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.

Dreptul de ștergere a datelor personale („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime
imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Ne puteți cere să facem acest lucru, de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor. Exercitarea
acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării datelor personale despre dvs. din motive legate de situația dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul să vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată, fără a lua în considerație situația dvs. individuală, inclusiv împotriva profilării. Dacă efectuăm orice luare de decizii automate, vom înregistra acest lucru în Nota informativă a noastră și Vă asigurăm că aveți posibilitatea de a solicita ca decizia să ia în considerare, particularitățile personale.

Dreptul la justiție

Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Aveți dreptul să depuneți o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md.

Datele noastre de contact
AROBS TRACKGPS S.R.L
Strada Alexandru cel Bun nr. 51/A. MD-2012, Chișinău
Telefon: +40 264 406 700 sau e-mail DPO: office@gdpr.md,
Ne vom strădui să vă răspundem cât mai prompt, acordându-vă sprijinul nostru.
Ne rezervăm să aducem modificări acestei Politici ori de câte ori considerăm că este necesar și vă
invităm să o parcurgeți în mod constant.
Dată actualizare: aprilie 2020.